wall ieniemienie kids

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen
die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan   op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Christel de Bont, ieniemieniepartys
st. Vincentiusstraat 52,5981 VM Panningen
06-51865966 contact via sms/whatsapp altijd mogelijk (telefonisch bereikbaar ma/do 9-17 uur, di/wo/vrij 19.30-22 uur) 

E-mailadres; info@ieniemieniepartys.nl 
KvK-nummer; 61338214
BTW-identificatienummer; Nl160142891B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument     zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op   een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing
de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van     de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is;
f.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waaropde consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product   heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet
op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van
de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de
dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren
en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel
vanhet modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk
geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originelestaat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit,
dieniet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming,indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming
van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de
ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het
product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft
verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft
uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is
van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur
of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien
een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het 
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van
de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend   worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als   de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuwsen
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen,dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
wordenvoldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,vangt deze termijn aan nadat de consument
de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Algemene voorwaarden Billink (mogelijk tot 200 euro): Dit zijn de algemene voorwaarden die van
toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van Billink. Als u gebruik maakt van Billink, verklaart
u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor klant:
* U bent als consument woonachtig in nederland en heeft als klant van ieniemieniepartys producten en/of
diensten afgenomen met een factuur-en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
* U bent 18 jaar of ouder;
* Om de financiele risico's van deze betaaloptie te beperken,wordt uw bestelling getoetst door Billink
achteraf betalen.Op grond van deze toetsing wordt bepaald of ieniemieniepartys uw aanvraag voor
achteraf betaling accepteert.
Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te
voldoen;
* U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf
betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online
uw gegevens te toetsen bij Billink achteraf betalen., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag
is geaccepteerd;
* U bent verplicht ieniemieniepartys op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang
wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons
bekende adres.
Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande
saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van ieniemieniepartys per email
of schriftelijk aan de klantenservice van ieniemieniepartys worden doorgegeven.
* U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in
schuldsanering/bemiddeling (conform de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen),niet failliet bent
verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een
faillisement, een surseance van betaling of een onder curatle stelling.
b. Wijze van betalen door klant:
* ieniemieniepartys heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Billink. Indien uw
aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van ieniemieniepartys een digitale factuur met
betaalkoppeling van Billink.
* Op deze factuur staat aangegeven hoe u de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de
instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden
gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
* U erkent dat Billink de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van ieniemieniepartys en dat
Billink in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen
verricht danwel zal verrichten namens ieniemieniepartys, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige
en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens ieniemieniepartys wordt erkend.
* Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een
correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mail adres opgeeft, ontvangt u geen digitale
factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren,
alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Billink.
c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn klant:
* Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na
factuurdatum in zijn geheel,zonder enige aftrek of verrekening door Billink ontvangen te zijn. 
* Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Billink heeft
betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
* Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft ieniemieniepartys het recht om door een vergoeding
voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ( buitengerechtelijke incassokosten). Na het
in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten 
direct te betalen om verdere (buiten) gerechtelijk incassokosten te voorkomen.
* Voor het toezenden van de betalingsherrinering en het in rekening brengen van incassokosten bij
overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door
u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail, laat onverlet dat u
verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening
gebrachte incassokosten.
* De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ieniemieniepartys in het kader van de bedrijsvoering
verwerkt,worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden
gebruikt voor of bij:
1) risicoanalyses
2) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
* algemene voorwaarden Billink achteraf betalen; Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te
worden voldaan aan Billink B.V. (hierna "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers
door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden
door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt
voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen
op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een
contractuele rente van 0,75% per maand (warbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt
beschouwd) in rekening te brengen.
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in
rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en
aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht Billink om de
daadwerkelijke gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende
bedrag te boven mochten gaan.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor
consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over
te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billinkis bepaald gaat in dat geval tevens over
op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
d. Privacy Statement van Billink achteraf betalen;
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en
betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Billink achteraf betalen kan deze gegevens -al
dan niet in statische vorm- (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van
vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen,voorkomen en beperking van fraude,
beperking van finaciele risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen 
alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit
management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze
zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.



Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij     de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via
een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk
(http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als
naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht
in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben,is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten,
kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden
voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument
zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie 
aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan
deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst
dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de
keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil
voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement
van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de
ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn
bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor
alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit
blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit
bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,-
per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een 
inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan   Stichting  Webshop
Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument
aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan
Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in
rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd       van een aanbod
de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam



Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: ieniemieniepartys
           st. Vincentiusstraat 52, panningen
          
 info@ieniemieniepartys.nl
       

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- Ordernummer [ordernummer betreffende retourzending]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Bovenstaande graag invullen, kopieren en versturen naar info@ieniemieniepartys.nl